فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تعریف وقف

وقف، سلب کردن ملکیت خود از مال، و عمومی کردن منفعت آن است(1149).

اقسام وقف:

وقف به اعتبار کسانی که مال برای آنها وقف می شود بر دو نوع است:
وقف عام، که استفاده کنندگان از آن مال، قشر یا گروه خاصی نیستند؛ مثل وقف زمین برای مسجد.
وقف خاص، که استفاده کنندگان از آن مال، قشر یا گروه خاصی می باشند؛ مثل وقف چیزی برای امام جماعت مسجد، یا دانشجویان یک مدرسه(1150).
شرایط وقف

1 - شرایط واقف

بلوغ
عقل
اختیار
ممنوع از تصرف در اموالش نباشد(1151).