فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - آیا مزارعه، مساقات و مضاربه که در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول بوده محدود به زمان معینی بوده یا اینکه همیشه به قوت خود باقی است؟
ج - مذکورات از معاملات مشروعه هستند و شرعیت آنها اختصاص به زمان خاصی ندارد(1033).

پرسش

1 - در قرار داد مزارعه، بذر، کود، سم و مالیات دولتی بر عهده چه کسی است؟
2 - در مزارعه، کاه و علوفه به دست آمده سهم چه کسی است؟
3 - شخصی آب و زمین را به کشاورز واگذار کرده تا در آن کشت کند و پس از برداشت محصول مبلغ یکصد هزار تومان به صاحب زمین بدهد، این قرار داد چه نام دارد و حکم آن چیست؟
4 - شخصی باغ خود را در اختیار باغبان می گذارد تا کارهای آن را انجام دهد و پس از برداشت محصول، یک تن میوه به او بدهد. نام این قرار داد چیست و چه حکمی دارد؟
5 - مزراعه و مساقات چه تفاوتهایی دارند؟

درس (58) نذر، قسم، صدقه، هبه، صلح

یوفون بالنذر و یخافون یوماکان شره، مستطیرا
نیکان به نذر وفا می کنند و از روزی که گزند آن فراگیر است می ترسند.
(سوره انسان، آیه 7)