فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - شرکتهای تعاونی مصرف از کدام قسم شرکت می باشد؟
2 - آیا ممکن است در معامله با مال مشترک ضرر متوجه یکی از شرکاء باشد؟
3 - موارد اشتراک و افتراق شرایط مالک و عامل در مضاربه چیست؟
4 - اگر مبلغی را به یک کارگاه تولیدی بدهد که مثلاً یک بر روی سه از سود تولیدات را به او بدهد صحیح است یا نه؟
5 - فرق شرکت با مضاربه چیست؟
6 - عامل چه نوع مخارجی را می تواند از سرمایه بردارد؟
7 - اگر تجارت ضرر بیاورد، در چه صورتی عامل ضامن ضرر صاحب مال خواهد بود.

درس (57) مزارعه، مساقات

یکی از قراردادهای اقتصادی در بخش کشاورزی مزارعه است.
مزارعه آن است که صاحب زمین، با زارع قرار داد ببندند که زمین را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به صاحب زمین بدهد(1025).

شرایط مزارعه

قرار داد مزارعه بسته شود؛ یعنی صاحب زمین به زارع بگوید، زمین را به تو واگذار کردم و او هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند، زمین را واگذار کند برای مزارعه و او هم تحویل بگیرد.
صاحب زمین، زمین مورد مزارعه را مشخص کند.
زمین، قابل کاشت باشد، یا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مثلاً با شخم زنی و کود دادن و تسطیح کردن.
مدت مزارعه معین باشد.
مدت مزارعه به قدری باشد که در آن مدت حاصل زمین به دست آید.
نوع زراعت معین باشد، مگر در محلی باشد که فقط یک نوع زراعت کاشت می شود که در این صورت نام بردن لازم نیست.
خرجی را که هر کدام باید عهده دار شود مشخص کنند؛ مثلاً زمین و بذر از یکی و سایر مخارج از دیگری.
همه حاصل زمین به یک نفر اختصاص داده نشود.
سهم هر کدام از محصول به طور مشاع باشد؛ مثلاً یک بر روی دو، یک بر روی سه، یک بر روی چهار، پس اگر قرار بگذارند، مثلاً یک تن گندم بدهد، مزارعه صحیح نیست(1026).