فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - آخرین شرط از شرایط وکالت را با ذکر مثال توضیح دهید.
2 - در چه اموری وکیل باید مسلمان باشد؟ دو مثال نیز بیاورید:
3 - در صورتی که متهم پرونده ای مسلمان باشد، آیا شاکی می تواند فرد غیر مسلمانی را وکیل خود قرار دهد، چرا؟
4 - فرق سفیه و دیوانه چیست؟
5 - فرق ودیعه و عاریه با قرض چیست؟
6 - اگر امانت تلف شود، آیا امانتدار ضامن است یا نه؟
7 - برای ودیعه و عاریه هر کدام دو مثال بزنید.

درس (56) شرکت، مضاربه

تعریف شرکت

شرکت را باید به دو نوع تقسیم کرد: 1 - شرکت غیر عقدی 2 - شرکت عقدی (قرار دادی).
شرکت عقدی: به آن معنا است که دو نفر با هم قرار دادی ببندند که با مال مورد اشتراک خود معامله کنند. به این نوع شرکت شرکت اکتسابی هم می گویند.
شرکت غیر عقدی: عبارت است از بودن یک چیز برای دو یا چند نفر بدون قرار داد؛ مثل آن که مالی از کسی به چند نفر به ارث برسد یا شخصی فرد دیگری را در مال خود شریک کند(1009).