فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط کفالت:

کفیل باید بالغ، عاقل و مختار باشد.
کفیل باید توانایی احضار بدهکار را داشته باشد.
صیغه کفالت خوانده شود؛ یعنی به هر لفظی هر چند عربی نباشد، کفیل به طلبکار بگوید: من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی او را تحویل دهم.
طلبکار کفالت را قبول کند(983).

چیزهایی که کفالت را بر هم می زند:

کفیل بدهکار را به طلبکار تحویل دهد.
طلب طلبکار داده شود.
طلبکار از طلب خود بگذرد.
بدهکار یا کفیل بمیرد.
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
صاحب حق به وسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید(984).

پرسش

1 - رهن مصطلح کنونی جامعه که در اجاره منزل یا مغازه مرسوم است چه اشکالی دارد؟
2 - فردی به شخصی بدهکار است و از دیگری طلبکار، اگر بدهی خود را به بدهکار حواله کند، آیا بر بدهکار واجب است، بدهی را به محتال بپردازد؟
3 - ضمان را توضیح داده و فرق آن را با حواله بیان فرمایید.
4 - در ضمانت وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی می تواند داشته باشد؟
5 - کفالت با ضمان چه تفاوتی دارد؟
6 - چهار نمونه از اموری که کفالت را بر هم می زند نام ببرید.