فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - 1 - خرید و فروش حیوانات زنده به صورت کیلویی چه صورت دارد؟
ج - اگر معارف باشد مانع ندارد(924).
س 2 - هر گاه ملک یا خانه یا مغازه ای را قولنامه بنمایند و مقداری از آن را پیش قسط بدهند و قرار داد کنند و بقیه آن را راس مدت معینی در محضر بپردازند با این شرط که چنانچه راس موعد یکی از طرفین - فی المثل فروشنده - حاضر به معامله نشود یا خریدار وجه را حاضر نکند، مبلغی به عنوان وجه تخلف به دیگری بپردازد و راس موعد مقرر یکی از آنها حاضر نشود مثلاً خریدار پول را حاضر نکند و یا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتی درخواهد آمد، آیا وجه تخلف قابل مطالبه و حلال می باشد یا خیر؟ لطفاً نظر آن حضرت را مرقوم فرمایید.
ج - چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده نافذ و لازم الوفاء است و اگر معامله تمام نشده نافذ نیست(925).

پرسش

1 - فرق معامله نسیه با سلف چیست؟
2 - شرط اول از شرایط معامله سلف را توضیح داده و دو مثال بزندی.
3 - در معامله سلف در چه صورتی، مشتری قبل از تحویل گرفتن کالا می تواند آن را بفروشد؟
4 - آیا معامله کشک با پشم گوسفند به زیادتر، رباست، چرا؟
5 - برای ربای معاملی، چهار مثال دیگر بیاورید.

درس (52) خرید و فروش (3)

در برخی موارد خریدار یا فروشنده یا هر دو می توانند معامله انجام شده را بر هم بزنند. حق به هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند.