فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

خدمت سربازی

دفاع از کشورهای اسلامی و حفظ آنها از خطر هجوم دشمنان، اختصاص به زمان جنگ و درگیری ندارد، بلکه در هر حال، افراد زیادی باید با آمادگی کامل رزمی در مرزهای کشور برای جلوگیری از هجوم احتمالی دشمن، حاضر باشند و گروهی دیگر برای مبارزه با دشمن داخلی و تبهکاران اقدام کنند، بنابراین بر تمام افرادی که توانایی دارند، لازم است که در برهه ای از عمر خود این خدمت مقدس را انجام دهند.

استفتاء

س: نظر امام راجع به سربازی کسانی که مشمول قانون نظام وظیفه هستند و در این زمان حساس به سربازی نمی روند چیست؟
ج: باید به سربازی بروند و تخلف از مقررات جایز نیست(888).
س: آیا رفتن به سربازی برای مشمولینی که مشکلاتی دارند، از نظر شرعی لازم است؟
ج: باید به سربازی بروند و یا مطابق مقررات معافی بگیرند و تخلف جایز نیست(889).

اجازه پدر برای رفتن به سربازی

س: پدر من اجازه نمی دهد به خدمت اعزام شوم؛ یعنی به سربازی بروم وظیفه شرعی من چیست؟
ج: اگر مشمول نظام وظیفه هستند باید بروید و رضایت پدر در آن اعتبار ندارد(890).