فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آنچه بر زنان محرم حرام است:

1 - پوشیدن زیور برای زینت.
2 - پوشاندن روی خود با نقاب و روبند(863).

اعمال عمره مفرده

در طول سال کسانی که به مکه مشرف می شوند و حج بر آنها واجب نیست و قصد انجام آن را ندارند یا وقت حج نیست، باید عمره مفرده را انجام دهند که اعمال آن عبارت است از:
1 - احرام
2 - طواف
3 - نماز طواف
4 - سعی
5 - تقصیر یا حلق
6 - طواف نساء
7 - نماز طواف نساء(864).

پرسش

1 - تفاوت اعمال عمره تمتع و عمره مفرده چیست؟
2 - مکان اعمال عمره تمتع را به ترتیب بر شمارید.
3 - اقسام استطاعت را نام برده، توضیح دهید.
4 - اعمال حج تمتع را بر شمارید.
5 - کدام یک از محرمات احرام، قبل از احرام نیز حرام است؟
6 - کارهایی که فقط بر مردان محرم است چیست؟