فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

انفال

انفال جمع نفل، به معنای زیاده و بخشش است و در اصطلاح فقه اموال عمومی است که در اختیار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشین وی قرار دارد تا در مصالح عمومی جامعه به کار گیرند و در زمان غیبت، این اموال در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود.
1 - فی، آنچه بدون لشکر کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین باشد یا غیر آن.
2 - اراضی موات، که جز با احیا و آباده کردن قابل استفاده نیست.
3 - شهرها و روستاهایی که اهالیش از آنجا کوچ کرده اند. (آثار تابستانی).
4 - سواحل دریاها و رودخانه ها، بلکه هر زمین بی صاحبی.
5 - جنگلها، نیزارها و قلل کوهها.
6 - اموال پادشاهان.
7 - غنایم برجسته و ارزشمند.
8 - غنایم جنگی که بدون اجازه امام (علیه السلام) بدست آمده باشد.
9 - ارث بدون وارث.
10 - معادنی که در زمین شخصی کسی نیست یا کسی آن را احیا نکرده است(854).

پرسش

1 - نصاب معدن و گنج چه مقدار است؟
2 - در گمرک یکی از بنادر مقدار زیادی کالا که از سالها قبل مانده است با کالای دیگران مخلوط شده، تکلیف این کالاها چیست؟
3 - آنچه امروزه در جنگ با دشمنان غنیمت گرفته می شود خمس دارد یا نه؟
4 - آیا سهم سادات را می توان به عمو، عمه، عمه زاده و فرزنده زاده داد؟
5 - کدام دسته از غنایم جنگی جزو انفال است؟
6 - چهار نمونه از معادنی که امروزه استخراج می شود و جزو انفال می باشد نام ببرید.

درس (47) حج

... ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن الغالمین
... و برای خدا، حج آن خانه بر عهده مردم است. هر کس که بتواند به سوی آن راه یابد و هر کس کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است.
(سوره آل عمران، آیه 97)
حج یکی از وظایف مهم مسلمانان و اعمال حج، از بزرگترین واجبات سیاسی - عبادی اسلام است.
بر کسانی که شرایط وجوب آن را داشته باشند، در عمر یک بار واجب می شود.