فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

فرو بردن تمام سر در آب

1 - اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب مطلق فرو برد، روزه اش باطل می شود.
2 - احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی در آبهای مضاف دیگر در چیزهایی که روان است اشکال ندارد.
3 - در این موارد روزه باطل نیست:
سهواً سر را زیر آب ببرد.
قسمتی از سر را زیر آب ببرد.
نصف سر را یکبار و نصف دیگری را بار دیگر در آب فرو برد.
بی اختیار در آب بیفتد.
شخص دیگری به زور سر او را در آب فرو برد.
شک کند تمام سر زیر آب رفته است یا نه(715)؟

قی کردن

1 - هر گاه روزه دار عمداً قی کند، هر چند به سبب بیماری باشد، روزه اش باطل می شود(716).
2 - اگر روزه دار بی اختیار قی کند، روزه اش باطل نمی شود(717).

استمناء

1 - اگر روزه دار استمناء کند؛ یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است(718).
2 - اگر بی اختیار منی از او بیرون آید؛ مثلاً در خواب جنب شود، روزه اش باطل نیست(719).