فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

در این موارد روزه باطل نیست:

اگر قصد راستگویی باشد و دروغ در آید.
اگر قصد دروغگویی داشته باشد و راست در آید.
بازگویی دروغی که دیگری ساخته یا گفته، بر وجه نقل و قول یا حکایت اشکال ندارد؛ مثلاً در حالی که روزه است بگوید: یزید گفت: لعبت هاشم بالملک فلا خر جاء ولا وحی نزل(714).

فرو بردن تمام سر در آب

1 - اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب مطلق فرو برد، روزه اش باطل می شود.
2 - احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی در آبهای مضاف دیگر در چیزهایی که روان است اشکال ندارد.
3 - در این موارد روزه باطل نیست:
سهواً سر را زیر آب ببرد.
قسمتی از سر را زیر آب ببرد.
نصف سر را یکبار و نصف دیگری را بار دیگر در آب فرو برد.
بی اختیار در آب بیفتد.
شخص دیگری به زور سر او را در آب فرو برد.
شک کند تمام سر زیر آب رفته است یا نه(715)؟

قی کردن

1 - هر گاه روزه دار عمداً قی کند، هر چند به سبب بیماری باشد، روزه اش باطل می شود(716).
2 - اگر روزه دار بی اختیار قی کند، روزه اش باطل نمی شود(717).