فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونگی نماز عید

1 - نماز عید فطر و قربان دو رکعت است با نه قنوت و اینگونه خوانده می شود:
در رکعت اول نماز پس از حمد و سوره باید تکبیر گفته شود، و بعد از هر تکبیر یک قنوت، و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری و سپس رکوع و دو سجده.
در رکعت دوم پس از حمد و سوره چهار تکبیر گفته می شود و بعد از هر تکبیر یک قنوت و بعد از قنوت چهارم تکبیر دیگری و سپس رکوع و دو سجده و تشهد و سلام(681).
در قنوت های نماز عید هر دعا و ذکری بخوانند کافی است، ولی بهتر است به امید ثواب این دعا را بخوانند:
اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوی و المغفره اسالک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا،ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتک علیه و علیهم اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عبادک الصالحون و اعوذبک مما استعاذ منه عبادک المخلصون(682).

احکام کلی

1 - تمام نمازهای مستحبی، دو رکعت است، مگر نماز وتر و اعرابی.
2 - هیچ کدام از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد.
3 - در هیچکدام از نمازهای مستحبی خوانده سوره پس از حمد لازم نیست، مگر آن که خواندن سوره معینی در آن شرط شده باشد(683).

پرسش

1 - آیا باران شدید و جاری شدن سیل موجب نماز آیات است یا نه؟
2 - معمولاً بعد از یک زلزله شدید، پس از لرزه هایی نیز رخ می دهد، آیا برای هر کدام آنها به طور جداگانه نماز آیات واجب است؟
3 - برای کیفیت انجام نماز آیات چهار نمونه دیگر بیان کنید.
4 - نوافل نماز عصر و عشاء، چند رکعت است و چه وقت خوانده می شود؟
5 - نماز عید چند قنوت و چند رکوع دارد؟