فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

واجبات:

نماز جمعه دو رکعت است؛ مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه، قبل از نماز ایراد می شود(653).

مستحبات:

1 - خواندن حمد و سوره با صدای بلند (توسط امام جمعه).
2 - خواندن سوره جمعه بعد از حمد و در رکعت اول (توسط امام جمعه).
3 - خواندن سوره منافقون پس از حمد، در رکعت دوم (توسط امام جمعه).
4 - خواندن دو قنوت؛ یکی در رکعت اول پیش از رکوع، دیگری در رکعت دوم پس از رکوع(654).

شرایط نماز جمعه

1 - تمام شرایطی که در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است؛ مثل اتصال صفوف.
2 - باید به جماعت برگزار شود فرادا صحیح نیست.
3 - حداقل تعداد افراد برای برپایی نماز جمعه پنج نفر است؛ یک نفر امام و چهار نفر ماموم.
4 - بین دو نماز جمعه، حداقل باید یک فرسخ فاصله باشد(655).