فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - آیا مامومی که قرائتش فصیحتر از امام جماعت است، می تواند برای نماز جماعت به این امام اقتدا کند؟
ج - اقتدا صحیح است(625).
س - آیا می شود به مامومی که در نماز چهار رکعتی دو رکعت آن را به جماعت خوانده و دو رکعت باقی مانده را فرادا می خواند اقتدا کرد؟
ج - مانع ندارد(626).

نمازها و حالتهای مختلفی که جماعت صحیح است:

صفحه 209 نیاز به اسکن دارد.

مساله:

اگر امام جماعت نماز قضاء یومیه خود یا دیگری را می خواند، در صورتی که نماز قضای قطعی باشد اقتدای به او اشکال ندارد ولی در صورتی که احتیاطاً نماز را قضا می کند، نمی توان به او اقتدا کرد(627).