فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - معلمی برای تدریس هر روز صبح از وطن خود به روستایی در شرق که فاصله آن 20 کیلومتر است می رود و بعد از ظهر به روستایی در غرب که فاصله آن با روستای اول 50 کیلومتر می باشد می رود و شب به وطن بر می گردد، نماز او در دو روستا و در بین راه تمام است یا شکسته؟
2 - مامور بررسی قطع سیم برق برای یافتن محل قطع از محل خود حرکت می کند و بدون قصد 58 کیلومتر از شهر دور می شود، نماز او در این ماموریت، از آغاز تا پایان، تمام است یا شکسته؟
3 - همسر و فرزندان که همراه مرد خانواده مسافرت می روند نمازشان تمام است یا شکسته؟
4 - کشاورزی که هر روز از روستا به مزرعه خود که در فاصله 12 فرسخی است می رود و بر می گردد، نمازش چه حکمی دارد؟
5 - شخصی پس از پیمودن پنج فرسخ از راه به علت پدید آمدن نقص فنی وسیله نقلیه خود، تصمیم به برگشت می گیرد، اگر همانجا یا در برگشت بخواهد نماز بخواند، نمازش تمام است یا شکسته؟
6 - آیا این افراد شغلشان مسافرت است؟
مامور خرید یک وزارتخانه که از شهرهای مختلف خرید می کند.
آموزگاری که هر روز برای تدریس به شهر دیگری می رود و بر می گردد.
راننده گریدر که جاده را تیغ می زند.
راننده اتوبوسهای شرکت واحد.
مهمانداران هواپیما، کشتی، قطار.

درس (34) نماز مسافر، نماز قضا

در این مکانها نماز تمام است

1 - در وطن.
2 - در جایی که می داند ده روز می ماند، یا بنا دارد بماند.
3 - در جایی که سی روز با تردید مانده؛ یعنی معلوم نبوده است که می ماند یا می رود و تا سی روز به همین حالت مانده، و از آنجا به جای هم نرفته است، در این صورت باید بعد از سی روز نماز را تمام بخواند(585).