فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - کسی که وظیفه اش خواندن نماز به طور خوابیده است، اگر شک بین 3 و 4 کند باید یک رکعت نماز احتیاط بخواند یا دو رکعت؟ یا بستگی به نیت دارد؟
ج - مخیر است بین یک رکعت خوابیده به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت خوابیده به جای دو رکعت نشسته(551).

سجده سهو

1 - در مواردی که سجده واجب می شود، باید بعد از سلام نماز، به سجده رود و بگوید: بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و بهتر است بگوید: بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته و بعد بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهای بالا را بگوید سپس بنشیند و تشهد و سلام را بجا آورد(552).
2 - سجده سهو تکبیره الاحرام ندارد.
3 - موارد سجده سهو:
واجب:
1 - در بین نماز سهواً حرف بزند.
2 - یک سجده را فراموش کند، پس از وارد شدن به رکوع رکعت بعد، یادش بیاید.
3 - در نماز چهار رکعتی، شک بین 4 و 5 در حالت نشسته یا 5 و 6 در حالت ایستاده پیش آید (به تفصیلی که گذشت).

احتیاط واجب:

1 - سلام بی جا (مثلاً در رکعت سوم نماز چهار رکعتی سهواً سلام بدهد).
2 - تشهد را فراموش کند