فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (31) و (32) شکیات نماز (2)

(5) شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک بعد از محل (توضیح آن در شک در اجزاء گذشت.
شک پس از سلام.
شک بعد از وقت نماز.
شک کثیر الشک.
شک امام و ماموم در نماز جماعت.
شک در نماز مستحبی(535).
توضیح

شک بعد از اسلام

1 - اگر پس از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا به؛ مثلاً شک کند در رکعت دوم یک سجده به جا آورده یا دو سجده، یا پس از سلام نماز چهار رکعتی شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نمی کند و لازم نیست نماز را دوباره بخواند(536).
2 - اگر پس از سلام شک کند و دو طرف شک باطل باشد؛ مثل آن که شک کند نماز چهار رکعتی که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت، نمازش باطل است(537).