فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرق رکوع و ذکر رکوع چیست؟
2 - رکوع در حالت نشسته چگونه است؟
3 - اگر برای سجده بر مهر بخورد و بی اختیار بلند شود، تکلیف چیست؟
4 - سجده بر آجر، چوب، سنگ مرمر، مقوا، موزائیک، پوست هنداونه چه حکمی دارد؟
5 - آیا نمازگزار می تواند در حال سجده یکی از دستها را از زمین بردارد و دوباره به زمین بگذارد؟

درس (28) واجبات نماز (4)

احکام سجده

1 - سجده بر چیزهای معدنی؛ مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه، صحیح نیست(478):
2 - سجده کردن برای غیر خداوند حرام است(479).
3 - سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است؛ مثل علف و کاه، صحیح است(480).
4 - سجده بر کاغذ، اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد صحیح است(481).
5 - برای سجده، بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) می باشد و بعد از آن بدین ترتیب: خاک سنگ گیاه(482).
6 - اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارد دوباره به سجده رود نماز باطل است(483).