فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

واجبات سجده:

1 - گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال ذکر سجده.
4 - سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.
5 - بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر.
6 - مساوی بودن جاهای سجده است (پست و بلند نبودن).
7 - گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است.
8 - پاک بودن جایی که پیشانی را می گذارد.
9 - موالات بین دو سجده.
10 - مواظبت بر عربی بودن ذکر و حفظ ترتیب و موالات آن(464).

ذکر:

در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده کمتر نباشد(465).

آرامش:

1 - در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکر مستحب نیز، اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده اند بگوید، آرام بودن بدن لازم است(466).
2 - اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و آرام گیرد، عمداً ذکر را بگوید، نماز باطل است و چنانچه از روی فراموشی باشد، باید دوباره در حال آرام بودن ذکر را بگوید(467).