فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

برخی از مستحبات رکوع:

ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید.
پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.
در حال رکوع بین دو قدم (روی زمین) را نگاه کند.
پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد.
بعد از رکوع، هنگامی که ایستاده و بدن آرام گرفت بگوید:
سمع الله لمن حمده(462)

سجود

1 - نماز گزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع دو سجده بجا آورد(463).
2 - سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها (شست) را بر زمین بگذارد.

واجبات سجده:

1 - گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال ذکر سجده.
4 - سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.
5 - بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر.
6 - مساوی بودن جاهای سجده است (پست و بلند نبودن).
7 - گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است.
8 - پاک بودن جایی که پیشانی را می گذارد.
9 - موالات بین دو سجده.
10 - مواظبت بر عربی بودن ذکر و حفظ ترتیب و موالات آن(464).