فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - اگر لباسهای کوچکی نمازگزار؛ مثل دستکش و جوراب، نجس باشد، یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشته باشد، چنانچه از اجزاء مردار یا حرامگوشت نباشد اشکال ندارد(378).
2 - پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز، مستحب است(379).
3 - پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن دکمه های لباس در نماز مکروه است(380).

حکم کلی

طهارت بدن و لباس در تمام نمازها شرط است، بجز نماز میت(381).

پرسش

1 - در چه روزهایی از سال، بوسیله جهت تابش خورشید می توان قبله را تشخیص داد، چگونه؟
2 - اگر انسان پس از نماز متوجه شود که به سمت راست یا چپ قبله نماز خوانده، تکلیف چیست؟
3 - اگر تسبیح عاج همراه نمازگزار باشد، اشکال دارد یا نه چرا؟
4 - اگر پس از نماز نجس بودن بدن را یادش بیاید، نماز خوانده شده چه حکمی دارد؟
5 - در چه مواردی، نماز با بدن یا لباس نجس صحیح است.
6 - اگر کیف یا کمر بندی که از پوست مار تهیه شده همراه نماز گزار باشد، نماز چه حکمی دارد، چرا؟