فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - اگر خانمی با لباس محفوظ؛ مثل مانتوی گشاد و شلوار و روسری یا مقنعه بزرگ نماز بخواند درست است یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(372).

در این موارد نماز خواندن با بدن یا لباس نجس، باطل است:

عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
در یاد گرفتن احکام شرعی کوتاهی کرده و به جهت ندانستن مساله، با بدن یا لباس نجس نماز خوانده است(373).
نجس بودن بدن یا لباس را می دانسته، ولی هنگام نماز فراموش کرده و با آن نماز خوانده است(374).

در این موارد، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است:

نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود(375).
به واسطه زخمی که در بدن اوست، بدن یا لباسش نجس شده و آب کشیدن یا عوض کردن آن هم دشوار است.
لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده است ولی مقدار آلودگی کمتر از درهم (376) است.
ناچار باشد که با بدن یا لباس نجس نماز بخواند؛ مثلاً آب برای تطهیر ندارد(377).