فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه کیفیتی مجاز است؟
ج - اگر بیدار نکردن آنها موجب سهل انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید(352).
س 2 - هنگامی که میهمانی برای ما می آید و وقت نماز خواندن هم شده است ما باید کدامیک را از نظر اسلام در آن شرایط که مهمان آمده ارجحیت بیشتری بدان دهیم، ایا باید پس از کمی که پیش مهمان نشستیم از او عذر بخواهیم و به خواندن نماز مشغول شویم و یا اینکه هنگامی که مهمان رفت نمازمان را بخوانیم؟
ج - مستحب است نماز را اول وقت بخوانند(353).

پرسش

1 - تفاوت وقت مخصوص با وقت فضیلت چیست؟
2 - وقت مخصوص و فضیلت نماز عشاء چه زمانی است؟
3 - محاسبه فرمایید، امشب، پایان وقت نماز عشاء چه ساعتی است؟
4 - در چه صورتی نماز عصر را باید قبل از نماز ظهر خواند؟
5 - در چه مواردی اگر نماز عشا قبل از نماز مغرب خوانده شود صحیح است؟
6 - اگر انسان در بین نماز متوجه شود، اکنون وقت نماز داخل شد، نمازش چه حکمی دارد؟

درس (23) قبله

قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضیها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره...
توجه روی تو را به آسمان می بینیم، پس تو را به قبله ای که بدان خشنودی شوی برگردانیم پس روی خود را به جانب مسجد الحرام بگردان، و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید...
(سوره بقره، آیه 144)
1 - خانه کعبه، قبله مسلمانان است و نمازگزار باید رو به آن نماز بخواند. دفن میت و ذبح حیوان نیز باید رو به قبله باشد.
2 - کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است، اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند، کافی است(354).
3 - کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند، باید طوری بایستد که بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوها و نوک پای او هم رو به قبله باشد(355).