فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام تخلی (توالت رفتن)

چون یکی از مسائل تخلی تطهیر مخرج بول و غایط است، احکام تخلی را در پایان مبحث مطهرات می آوریم:
واجب: پوشاندن عورت از دیگران حتی دیوانه و بچه ممیز (بجز همسر)
حرام: رو به قبله یا پشت به آن بودن.
مستحب:
1 - جایی بنشیند که کسی او را نبیند.
2 - هنگام وارد شدن به توالت با پای چپ داخل شود.
3 - هنگام بیرون آمدن اول پای راست را بیرون بگذارد.
4 - هنگام تخلی سر را بپوشاند.
5 - سنگینی بدن را روی پای چپ بیندازد.
مکروه:
1 - توقف زیاد.
2 - روبروی خورشید یا ماه بودن.
3 - روبروی باد.
4 - حرف زدن، مگر در حال ضرورت و گفتن ذکر.
5 - تطهیر با دست راست.
خوردن و آشامیدن در حالی تخلی.
ایستاده بول کردن(326).

مکانهایی که تخلی در آنها حرام است:

1 - در کوچه های بن بست که صاحبان آنها اجازه نداده باشند.
2 - در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است.
3 - در جایی که برای افراد خاصی وقف شده است.
4 - بر قبر مومنان، در صورتی که بی احترامی به آنان باشد(327).

مکانهایی که تخلی در آنها مکروه است:

1 - در جاده، خیابان، کوچه، درب خانه.
2 - زیر درختی که میوه می دهد.
3 - بر زمین سخت.
4 - در لانه جانوران.
5 - در آب(328).
احتیاط واجب آن است که بچه را به هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به آن ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست(329).