فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر کف کفش بر اثر راه رفتن بر زمین مرطوب نجس شود، با راه رفتن پاک می شود یا نه؟
2 - آیا آفتاب، دری را که از چوب ساخته اند و گندمی که از کاه جدا کرده اند، پاک می کند، یا نه؟
3 - برای استحاله دو مثال دیگر بیاورید.
4 - برای انتقال دو مثال دیگر بیاورید.
5 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، چه حکمی دارد؟

درس (21) مطهرات (4)

تبعیت

1 - تبعیت آن است که شی ء نجسی به واسطه پاک شدن چیز دیگری پاک شود.
2 - در موارد زیر اشیاء نجس به تبعیت پاک می شود.
شراب سرکه شود، ظرف آن هم پاک می شود؛ حتی جاهایی که هنگام جوش آمدن نجس شده. و حتی اگر پشت ظرف هم نجس شده باشد.
پس از اتمام سه غسل میت، تختی که میت را بر آن خوابانده اند و دست غسال و پارچه ای که بر میت انداخته اند (لنگ) پاک می شود.
کسی که چیزی را تطهیر می کند، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، دست او هم پاک می شود و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد(321).