فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است:

خاک
ریگ
اقسام سنگها؛ مانند سنگ سیاه، سنگ مرمر، سنگ گچ و سنگ آهک (قبل از پخته شدن) ولی تیمم بر جواهر، مانند عقیق و فیروزه باطل است.
گل پخته؛ مانند اجر و کوزه(209).

چند مساله:

1 - تیممی که به جای وضو است با تیممی که به جای غسل است، فرقی ندارد مگر در نیت(210).
2 - به هنگام نیت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو و اگر به جای غسل است باید آن غسل را معین کند(211).
3 - کسی که به جای وضو تیمم کرده است؛ اگر یکی از چیزهایی که وضو را باطل می کند از او سر بزند تیممش باطل می شود(212).
4 - کسی که به جای غسل تیمم کرده است، هرگاه یکی از اسباب غسل، مثل جنابت یا مس میت پیش آید تیممش باطل می شود(213).
5 - تیمم در صورتی صحیح است که نتواند وضو بگیرد، یا غسل کند، بنابر این اگر بدون عذر تیمم کند صحیح نیست و اگر عذر داشته باشد و بر طرف شود؛ مثلاً آب نداشته و آب پیدا کند، تیمم او باطل می شود(214).
6 - اگر به جای غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد ولی اگر به جای غسلهای دیگر تیمم کند، با آن تیمم نمی تواند نماز بخواند و باید برای نماز وضو بگیرد و اگر نتواند و اگر نتواند وضو بگیرد، باید تیمم دیگری به جای وضو انجام دهد(215).

شرایط صحت تیمم

اعضای تیمم پاک باشد؛ یعنی پیشانی و دستها.
پیشانی و پشت دستها را از بالا به پایین مسح کند.
چیزی که برای آن تیمم می کند پاک و مباح باشد.
ترتیب را رعایت کند.
موالات را رعایت کند.
چیزی بین دست و پیشانی و دست و پشت دست، به هنگام مسح، فاصله نباشد(216).