فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام دوران قاعدگی

در مدت قاعدگی، این کارها بر بانوان حرام است:
نماز و طواف کعبه.
کارهایی که بر جنب حرام است؛ مانند توقف در مسجد. (در درس 11 گذشت).
آمیزش با همسر، برای زن و مرد، هر دو حرام است(179).
در ایام قاعدگی نماز و روزه بر زن واجب نیست، و نمازها قضا ندارد ولی قضای روزه های واجب را باید پس از ماه مبارک رمضان بجا آورد(180).

استفتاء

س - خوردن قرص در ایام حج یا بعضی مواقع که زنها میل دارند عادت ماهیانه نداشته باشند اشکال دارد یا نه؟
ج - در صورت مضر نبودن اشکال ندارد(181).
صفحه 85 نیاز به اسکن دارد.

وظیفه زن پس از قطع خونریزی

1 - پس از پایان دوره قاعدگی و قطع خونریزی، زن باید غسل حیض به جا آورد و نماز و سایر عبادتهای خود را انجام دهد(182).
2 - غسل حیض با غسل جنابت بجز در نیت تفاوتی ندارد(183).
3 - با غسل حیض به تنهایی نمی توان نماز خواند، بلکه باید به علاوه غسل، وضو هم بگیرد، و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است(184).
غسل استحاضه و نفاس