فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - چهار نمونه از اعمالی که وضو برای آنها شرط کمال می باشد نام ببرید.
2 - مس ترجمه قرآن و اسم خداوند بدون وضو چه حکمی دارد؟
3 - اگر وضو گیرنده هنگام مس پای چپ شک کند سر را مسح کرده یا نه، تکلیف چیست؟
4 - اگر می داند وضو گرفته و حدثی هم از او زده است، ولی نمی داند کدامیک مقدم بوده وظیفه اش چیست؟
5 - شخصی که به میتی دست زده، وظیفه اش برای نماز چیست (وضو یا غسل)؟

درس (11) غسل

گاهی اوقات باید برای نماز (و هر کاری که نیاز به طهارت دارد) غسل کرد؛ یعنی برای اطاعت فرمان خداوند تمام بدن را شست، اکنون به بیان موارد غسل و چگونگی آن می پردازیم:
صفحه 72 نیاز به اسکن دارد.
پس از تعریف و تقسیم غسل به بیان مسائل هر یک از غسلهای واجب می پردازیم:

غسل جنابت

1 - چگونه انسان جنب می شود؟
صفحه 73 نیاز به اسکن دارد.
2 - اگر منی از جای خود حرکت کند، ولی بیرون نیاید سبب جنابت نمی شود(146).
3 - کسی که می داند منی از او خارج شده یا می داند آنچه بیرون آمده منی می باشد، جنب است و باید غسل کند(147).
4 - نشانه های منی:
با شهوت بیرون آید.
با فشار و جستن بیرون آید.
بعد از بیرون آمدن، بدن سست شود(148).
5 - کسی که آبی از او خارج شده و نمی داند منی است یا نه، در صورتی که تمام این نشانه ها را داشته باشد جنب است وگرنه نمی باشد، حتی اگر یکی از علامتها وجود نداشته باشد، بجز زن و مریض که وجود یک نشانه؛ یعنی بیرون آمدن از روی شهوت، کافی است(149).
6 - بیرون آمدن منی از انسان یکی از نشانه های بلوغ است و دو نشانه دیگر آن عبارت است از:
1 - روییدن موی خشن بر عانه(150).
2 - کامل شدن 15 سال قمری برای پسران و 9 سال قمری برای دختران.
برای تحقق بلوغ، ظاهر شدن هر سه علامت ضرورت ندارد، بلکه با پدیدار شدن یکی از آنها، بلوغ حاصل می شود. پس اگر جوانی از خود منی ببیند، هر چند به سن بلوغ نرسیده باشد، بالغ است و باید به تکالیف شرعی عمل نماید(151).
7 - مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد(152).
8 - زنان هم ممکن است مانند مردان در خواب محتلم شوند و در صورتی که یقین به خروج منی پیدا کردند غسل واجب می شود و در صورت شک چیزی بر آنها نیست(153).
9 - استمنا، عملی است حرام و در صورت بیرون آمدن منی، باید غسل کند(154).