فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط اعضای وضو

1 - اعضای وضو در موقع شستن و مس باید پاک باشد(92).
2 - اگر در بین وضو، جایی را که شسته یا مسح کرده، نجس شود وضو صحیح است؛ مثلاً مشغول شستن دستها است، صورت وی نجس شود(93).
3 - اگر غیر اعضای وضو، جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است ولی اگر مخرج بول یا غایط را تطهیر نکرده، بهتر آن است که اول آن را تطهیر کند، بعد وضو بگیرد(94).
4 - اگر زیر نان چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر آن مقدار را بر طرف کند(95).
5 - چرک بدن اگر مانع رسیدن آب به اعضای وضو نباشد وضو اشکال (96) ندارد.
6 - اگر پس از گچ کاری و مانند آن، چیز سفیدی که از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی کند بر دست بماند یا ظاهر شود، اشکالی ندارد ولی اگر مانع رسیدن آب می باشد، یا شک دارد که با بودن آنها، آب به پوست می رسد یا نه آنها را بر طرف کند(97).
7 - اگر چیزی بر اعضای وضو باشد (اعضای شستن) که از رسیدن آب به آن جلوگیری کند، برای وضو باید برطرف شود ولی بر اعضای مسح، هر جند از رسیدن آب جلوگیری نکند، برای وضو باید برطرف شود(98).
8 - خطوط قلم خودکار و لکه های رنگ و چربی و کرم در صورتی که رنگ بدون جرم باشد، مانع وضو نیست، ولی اگر جرم داشته باشد (روی پوست را گرفته) باید بر طرف شود(99).
9 - خال کوبیهایی که زیر پوست قرار دارد (جوهر است) و مانع از رسیدن آب به پوست نمی باشد، برای وضو اشکال ندارد(100).
شرایط کیفیت وضو

ترتیب (101)

کارهای وضو باید بدین ترتیب انجام شود:
شستن صورت
شستن دست راست
شستن دست چپ
مسح سر
مسح پای راست
مسح پای چپ
اگر ترتیب اعمال وضو به هم بخورد وضو باطل است، حتی اگر پای چپ و راست را همزمان مسح کند.

موالات

1 - موالات؛ یعنی پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو.
2 - اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، وضو باطل است ولی اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد، وضویش صحیح است(102).
3 - راه رفتن بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها، چند قدم راه برود (به قدری که موالات به هم نخورد) و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است(103).