فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

کیفیت وضوی افرادی که دست یا پایشان قطع شده (87) صفحه 51 نیاز به اسکن دارد.

شرایط وضو

با شرایطی که خواهد آمد وضو صحیح است و با از بین رفتن هر یک از آنها، وضو باطل است.

شرایط وضو (88) صفحه 52 نیاز به اسکن دارد.