فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

اعتبار بسیجی

بسیجی با ولایت انس دارد - به باغ دل نهان عشق کارد
بسیجی را نباشد اعتباری - اگر بی عشق آنی ره سپارد

قنبر مولای عشق

می روم تا جمع مشتاقی بجویم - اولین و واپسین حرفم بگویم
من بسیجم قنبر مولای عشقم - تا قیامت راه مولایم بپویم