فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

ولی خوبان

چو شد معراج جانان بسیجی - شکست آینه ی جان بسیجی
ولی با لطف حق، سید علی گشت - ولی از بهر خوبان بسیجی

لبیک

صفایت کو؟ وفایت کو؟ بسیجی! - شمیم دلگشایت کو؟ بسیجی!
به لبیکی شود خشنود رهبر - طنین آشنایت کو؟ بسیجی!

اعتبار بسیجی

بسیجی با ولایت انس دارد - به باغ دل نهان عشق کارد
بسیجی را نباشد اعتباری - اگر بی عشق آنی ره سپارد