فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

در معرکه های عشق

در معرکه های عشق غوغا کردیم - در سینه ی عاشقان حق جا کردیم
با اذن خدا نصیب ما شد نصرت - آتش به دل حریف رسوا کردیم

ولی خوبان

چو شد معراج جانان بسیجی - شکست آینه ی جان بسیجی
ولی با لطف حق، سید علی گشت - ولی از بهر خوبان بسیجی

لبیک

صفایت کو؟ وفایت کو؟ بسیجی! - شمیم دلگشایت کو؟ بسیجی!
به لبیکی شود خشنود رهبر - طنین آشنایت کو؟ بسیجی!