فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

عاشوراییان

از نسل و تبار سرخ عاشورایند - در آینه ی ظهور حق پیدایند
مرگ از پس این بسیجیان بر ناید - چون زنده ی یا مهدی و یا زهرا یند

در معرکه های عشق

در معرکه های عشق غوغا کردیم - در سینه ی عاشقان حق جا کردیم
با اذن خدا نصیب ما شد نصرت - آتش به دل حریف رسوا کردیم

ولی خوبان

چو شد معراج جانان بسیجی - شکست آینه ی جان بسیجی
ولی با لطف حق، سید علی گشت - ولی از بهر خوبان بسیجی