فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

داغ ابدی

ستاره تا سحر گلگونه بارد - نسیم سرمدی عطر تو آرد
نگاه مهربانت کاش می دید - بسیجس تا ابد داغ تو دارد

آوای ولایت

چو آوای ولایت گوش کردم - زلال عاشقی را نوش کردم
بسیجی گشتم و بیباک و نستوه - چراغ خصم دون خاموش کردم

عاشوراییان

از نسل و تبار سرخ عاشورایند - در آینه ی ظهور حق پیدایند
مرگ از پس این بسیجیان بر ناید - چون زنده ی یا مهدی و یا زهرا یند