فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

تندیس ولایت

خمینی کیست؟ تمثیل شهامت - خمینی کیست؟ مصداق عدالت
بسیجی از خمینی شد هدایت - خمینی هست تندیس ولایت

داغ ابدی

ستاره تا سحر گلگونه بارد - نسیم سرمدی عطر تو آرد
نگاه مهربانت کاش می دید - بسیجس تا ابد داغ تو دارد

آوای ولایت

چو آوای ولایت گوش کردم - زلال عاشقی را نوش کردم
بسیجی گشتم و بیباک و نستوه - چراغ خصم دون خاموش کردم