فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

نینوایی

بسیچس عاشق و عشقش خدایی است - دلش آمیزه ی مهر ولایی ست
ز ثار الله دارد رنگ و بویی - بسیجی نینوایی نینوایی است

تندیس ولایت

خمینی کیست؟ تمثیل شهامت - خمینی کیست؟ مصداق عدالت
بسیجی از خمینی شد هدایت - خمینی هست تندیس ولایت

داغ ابدی

ستاره تا سحر گلگونه بارد - نسیم سرمدی عطر تو آرد
نگاه مهربانت کاش می دید - بسیجس تا ابد داغ تو دارد