فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

ققنوسها

با خوف و هراس و یاس نامانوسند - بیباکتر از نهنگ اوقیانوسند
خاکسترشان یلی دگر می زاید - زیرا که بسیجیان همه ققنوسند

نینوایی

بسیچس عاشق و عشقش خدایی است - دلش آمیزه ی مهر ولایی ست
ز ثار الله دارد رنگ و بویی - بسیجی نینوایی نینوایی است

تندیس ولایت

خمینی کیست؟ تمثیل شهامت - خمینی کیست؟ مصداق عدالت
بسیجی از خمینی شد هدایت - خمینی هست تندیس ولایت