فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

فاتح میدانها

او زاده ی عشق و بنده ی جنان است - پرورده ی آیه آیه ی قرآن است
در مسجد و جبهه عطر سبزش جاریست - او فاتح یکه تاز هر میدان است

ققنوسها

با خوف و هراس و یاس نامانوسند - بیباکتر از نهنگ اوقیانوسند
خاکسترشان یلی دگر می زاید - زیرا که بسیجیان همه ققنوسند

نینوایی

بسیچس عاشق و عشقش خدایی است - دلش آمیزه ی مهر ولایی ست
ز ثار الله دارد رنگ و بویی - بسیجی نینوایی نینوایی است