فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

میقات بسیجی

دریای کلام عشق درها زاید - در وصف بسیجی این سخن می شاید:
او نام و نشان گرفته در گمنامی - با پای برهنه او به میقات می آید

فاتح میدانها

او زاده ی عشق و بنده ی جنان است - پرورده ی آیه آیه ی قرآن است
در مسجد و جبهه عطر سبزش جاریست - او فاتح یکه تاز هر میدان است

ققنوسها

با خوف و هراس و یاس نامانوسند - بیباکتر از نهنگ اوقیانوسند
خاکسترشان یلی دگر می زاید - زیرا که بسیجیان همه ققنوسند