فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

ماندگار

بسیجی چشمه ساری بی قرار است - بسیجی کوهساری استوار است
نه تنها امروز در دل تاریخ - از اینجا تا قیامت ماندگار است

میقات بسیجی

دریای کلام عشق درها زاید - در وصف بسیجی این سخن می شاید:
او نام و نشان گرفته در گمنامی - با پای برهنه او به میقات می آید

فاتح میدانها

او زاده ی عشق و بنده ی جنان است - پرورده ی آیه آیه ی قرآن است
در مسجد و جبهه عطر سبزش جاریست - او فاتح یکه تاز هر میدان است