فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

زلال چشمه چان

بهار سبز ایمانی، بسیجی! - تو مست عطر قرآنی، بسیجی!
بیفشان جرعه ای بر تشنه کامان - زلال چشمه جانی، بسیجس!

ماندگار

بسیجی چشمه ساری بی قرار است - بسیجی کوهساری استوار است
نه تنها امروز در دل تاریخ - از اینجا تا قیامت ماندگار است

میقات بسیجی

دریای کلام عشق درها زاید - در وصف بسیجی این سخن می شاید:
او نام و نشان گرفته در گمنامی - با پای برهنه او به میقات می آید