فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

لشکر خدا

لشکر مخلص خداست بسیج - مایه ی افتخار ماست بسیجی
حامی پاکباز خون حسین (ع) - ره رو راه انبیاست بسیج

زلال چشمه چان

بهار سبز ایمانی، بسیجی! - تو مست عطر قرآنی، بسیجی!
بیفشان جرعه ای بر تشنه کامان - زلال چشمه جانی، بسیجس!

ماندگار

بسیجی چشمه ساری بی قرار است - بسیجی کوهساری استوار است
نه تنها امروز در دل تاریخ - از اینجا تا قیامت ماندگار است