فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بسیجی

بریدی دل ز دنیا، ای بسیجی! - سپردی دل به عقبی، ای بسیجس!
ابر مردی در این دنیا بجویند، - جوانمردی تو تنها ای بسیجی!

لشکر خدا

لشکر مخلص خداست بسیج - مایه ی افتخار ماست بسیجی
حامی پاکباز خون حسین (ع) - ره رو راه انبیاست بسیج

زلال چشمه چان

بهار سبز ایمانی، بسیجی! - تو مست عطر قرآنی، بسیجی!
بیفشان جرعه ای بر تشنه کامان - زلال چشمه جانی، بسیجس!