فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

سبز سرخ

از رمز و رموز عشق،آگاهی تو - سر مست می جمال اللهی تو
تو سبزترین ستاره ی دنیایی - با سرخترین حماسه ی همراهی تو

بسیجی

بریدی دل ز دنیا، ای بسیجی! - سپردی دل به عقبی، ای بسیجس!
ابر مردی در این دنیا بجویند، - جوانمردی تو تنها ای بسیجی!

لشکر خدا

لشکر مخلص خداست بسیج - مایه ی افتخار ماست بسیجی
حامی پاکباز خون حسین (ع) - ره رو راه انبیاست بسیج