فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بسیج و ولایت

بار دیگر نی حکایت می کند - بس حکایت از ولایت می کند
از غدیر عشق جامی می دهد - بر لب هر تشنه کامی می نهند
تشنه کام حق طلب را جان می دهد - جرعه جرعه شوری از جانان می دهد
مستی جام ولایت دایمی است - هرکه عاشق نیست، هرگز مست نیست
عاشقان راستین سر مست عشق - دستهاشان، هست اندر دست عشق
دستشان اندر دست مولاشان علی ست - خطشان خط اطاعت از ولی است
عاشقان راستین، مولایی اند - عاشقان راستین، دریایی اند
هفت شهر عشق را پیموده اند - بالها تا قاف هو بگشوده اند
عاشقان راستین خورشیدی اند - خصم یاس و وحشت و نومیدی اند
عاشقان راستین خصم شب اند - پاسداران حریم مکتب اند
عاشقان راستین دانی که اند؟ - این یلان نارنین دانی که اند؟
نامشان باشد بسیجی هان! بدان - سر فراز انند اندر این جهان
هر کجا، بس تا بنده اند - بر تولای علی (ع) پاینده اند
نی، نوایش مست و مدهوشم نمود - جذبه ای بخشید و بیهوشم نمود
کاش که خورشیدیان منت نهند - در کنار خویشتن جایم دهند
کو؟ کجایند عاشقان راستین؟! - پیروان بی بدیل شاه دین؟!
با صفای خویش ماوایم دهید - از زلال عشق صهبایم دهید
مست مست عشق مولایم کنید - نشئه از عشقش سرا پایم کنید
تابع حکم ولایت چون شما - باشم وگویای حق در هر کجا
چون ولی اخلاص و رزم هر زمان - حامی مظلوم باشم در جهان

18/2/1375

سبز سرخ

از رمز و رموز عشق،آگاهی تو - سر مست می جمال اللهی تو
تو سبزترین ستاره ی دنیایی - با سرخترین حماسه ی همراهی تو

بسیجی

بریدی دل ز دنیا، ای بسیجی! - سپردی دل به عقبی، ای بسیجس!
ابر مردی در این دنیا بجویند، - جوانمردی تو تنها ای بسیجی!