فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

خورشید واره های عشق

گلبانگ عشق را
می شنوید؟
درفش سرخ شهادت را
در، اهتزاز
می بینید؟
سمت نگاه مستضعفان را
سمت نگاه پا برهنگان را
سمت نگاه سیلی خوردگان تاریخ را
می دانید؟
سمت امید رزم آوران جبهه ی حق را
از الجزایر و لبنان و فلسطین
و از هر گوشه ی جهان
می دانید؟
سمت پرواز کبوتران خونین بال بوسنی را
می بینید؟
آینه ای به وام بگیرید
آینه ای به زلالی جان
آینه ای به وسعت تاریخ
آینه ای به وام بگیرید!
بگشایید
بگشایید
دریچه های جهان را
بگشاید
و بنگرید
بنگرید
به این گستره ی خاک مطهر
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید
خورشید واره های عشق را
نظر کنید.
بنگرید
بنگرید
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید.
اینان:
طوفانهای سرکش رزمند
آتشفشان های ایمانند
آذرخش و شهابند
عارفند و مرد میدانند.
اینان:
بی ادعا و گمنام
سر گرم نگارش تاریخند
بی ادعا و گمنام
در کار دیگر ساختن جهانند.
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید و باور کنید
باور کنید
اینان:
بهار همیشه اند
سمندر بی مر گند
که تکثیر میشوند
خورشید واره های عشقند.
باور کنید
و گلبانگ تکبیر را
بر فراز گلدسته های روشن نور
بیفشانید؛
که اینجا:
گستره ی خاک مطهر امام (عج)است
و اینان
خورشید واره های عشقند
اینان
بسیجی اند.

3/9/1371

بسیج و ولایت

بار دیگر نی حکایت می کند - بس حکایت از ولایت می کند
از غدیر عشق جامی می دهد - بر لب هر تشنه کامی می نهند
تشنه کام حق طلب را جان می دهد - جرعه جرعه شوری از جانان می دهد
مستی جام ولایت دایمی است - هرکه عاشق نیست، هرگز مست نیست
عاشقان راستین سر مست عشق - دستهاشان، هست اندر دست عشق
دستشان اندر دست مولاشان علی ست - خطشان خط اطاعت از ولی است
عاشقان راستین، مولایی اند - عاشقان راستین، دریایی اند
هفت شهر عشق را پیموده اند - بالها تا قاف هو بگشوده اند
عاشقان راستین خورشیدی اند - خصم یاس و وحشت و نومیدی اند
عاشقان راستین خصم شب اند - پاسداران حریم مکتب اند
عاشقان راستین دانی که اند؟ - این یلان نارنین دانی که اند؟
نامشان باشد بسیجی هان! بدان - سر فراز انند اندر این جهان
هر کجا، بس تا بنده اند - بر تولای علی (ع) پاینده اند
نی، نوایش مست و مدهوشم نمود - جذبه ای بخشید و بیهوشم نمود
کاش که خورشیدیان منت نهند - در کنار خویشتن جایم دهند
کو؟ کجایند عاشقان راستین؟! - پیروان بی بدیل شاه دین؟!
با صفای خویش ماوایم دهید - از زلال عشق صهبایم دهید
مست مست عشق مولایم کنید - نشئه از عشقش سرا پایم کنید
تابع حکم ولایت چون شما - باشم وگویای حق در هر کجا
چون ولی اخلاص و رزم هر زمان - حامی مظلوم باشم در جهان

18/2/1375

سبز سرخ

از رمز و رموز عشق،آگاهی تو - سر مست می جمال اللهی تو
تو سبزترین ستاره ی دنیایی - با سرخترین حماسه ی همراهی تو