فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

امام خمینی(ره):

بسیج میقات پا بر هنگان و معراج اندیشه ای پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.
بسیج شجره ی طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد.

امام خامنه ای:

بسیج باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند.
شما بسیجیان زیباترین شعر تاریخ را سروده و زیباترین حماسه ی فداکاری را آفریدید.

خورشید واره های عشق

گلبانگ عشق را
می شنوید؟
درفش سرخ شهادت را
در، اهتزاز
می بینید؟
سمت نگاه مستضعفان را
سمت نگاه پا برهنگان را
سمت نگاه سیلی خوردگان تاریخ را
می دانید؟
سمت امید رزم آوران جبهه ی حق را
از الجزایر و لبنان و فلسطین
و از هر گوشه ی جهان
می دانید؟
سمت پرواز کبوتران خونین بال بوسنی را
می بینید؟
آینه ای به وام بگیرید
آینه ای به زلالی جان
آینه ای به وسعت تاریخ
آینه ای به وام بگیرید!
بگشایید
بگشایید
دریچه های جهان را
بگشاید
و بنگرید
بنگرید
به این گستره ی خاک مطهر
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید
خورشید واره های عشق را
نظر کنید.
بنگرید
بنگرید
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید.
اینان:
طوفانهای سرکش رزمند
آتشفشان های ایمانند
آذرخش و شهابند
عارفند و مرد میدانند.
اینان:
بی ادعا و گمنام
سر گرم نگارش تاریخند
بی ادعا و گمنام
در کار دیگر ساختن جهانند.
با آینه ای به روشنی آفتاب
بنگرید و باور کنید
باور کنید
اینان:
بهار همیشه اند
سمندر بی مر گند
که تکثیر میشوند
خورشید واره های عشقند.
باور کنید
و گلبانگ تکبیر را
بر فراز گلدسته های روشن نور
بیفشانید؛
که اینجا:
گستره ی خاک مطهر امام (عج)است
و اینان
خورشید واره های عشقند
اینان
بسیجی اند.

3/9/1371