فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

دفتر سوم خورشید واره های عشق

امام خمینی(ره):

بسیج میقات پا بر هنگان و معراج اندیشه ای پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.
بسیج شجره ی طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد.

امام خامنه ای:

بسیج باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند.
شما بسیجیان زیباترین شعر تاریخ را سروده و زیباترین حماسه ی فداکاری را آفریدید.