فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

انتظار

از شام ازل به انتظارت هستم - با عشق و امل به انتظارت هستم
تا صبح ابد، اگر بمانم، ورنه - تا وقت اجل به انتظارت هستم

دفتر سوم خورشید واره های عشق

امام خمینی(ره):

بسیج میقات پا بر هنگان و معراج اندیشه ای پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.
بسیج شجره ی طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد.